تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی بر اسان نظریه فلسفی متئو لیپمن

فرمت فایل : word / pdf

تعداد صفحات :15

با استفاده از نظریه متئو لیپمن به بررسی کتابهای هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم می پردازیم.به این صورت که از هر پایه به طور تصادفی 40 صفحه را انتخاب می کنیم.و به بررسی هر صفحه با توجه موارد ذکر شده در نظریه می پردازیم.


خرید آنلاین

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم ابتدایی بر اسان نظریه فلسفی متئو لیپمن

فرمت فایل : word / pdf

تعداد صفحات :15

با استفاده از نظریه متئو لیپمن به بررسی کتابهای هدیه آسمانی از پایه دوم تا ششم می پردازیم.به این صورت که از هر پایه به طور تصادفی 40 صفحه را انتخاب می کنیم.و به بررسی هر صفحه با توجه موارد ذکر شده در نظریه می پردازیم.